CU100FC-60

SKU: CU100FC-60 Category:
1.36
6.24 x 6.01 x 4.02
VS2
EX
0.00
0.00
59.00%
N
M
$0.00
-0.00%
Y-Z
GIA
0.00
0.00
VG
THK-THK
66.90%
$2003.04