LGDRA300-00028

SKU: LGDRA300-00028 Category:
3.12
9.64 x 7.27 x 5.01
VS2
EX
40.50
42.50
69.00%
N
N
$17500.00
-84.00%
G
IGI
18.00
38.50
VG
STVTK-STVTK
68.90%
$2800.00