LGDRA300-00037

SKU: LGDRA300-00037 Category:
3.04
9.87 x 7.02 x 4.85
SI1
EX
42.20
45.50
65.50%
N
N
$11000.00
-85.00%
I
IGI
11.00
32.50
VG
STVTK-STVTK
69.10%
$1650.00