LGDRD090-00043

SKU: LGDRD090-00043 Category:
0.96
6.07 x 6.14 x 3.95
VS2
EX
40.80
43.50
57.00%
N
N
$6600.00
-82.00%
E
IGI
15.50
35.50
G
TK VTK-TK VTK
64.80%
$1188.00