LGDRD090-00044

SKU: LGDRD090-00044 Category:
0.95
6.04 x 6.11 x 3.95
VS2
VG
40.30
42.50
56.00%
N
N
$5800.00
-82.00%
G
IGI
17.00
37.50
G
TK VTK-TK VTK
65.00%
$1044.00